AISR

Home / AISR

Asociația „Institutul pentru Studii Renascentiste” (AISR) este o organizație nonguvernamentală, non-profit, independentă, care îşi desfăşoară activitatea în interes public general, fiind constituită și funcționând în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, ale Legii nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, ale celorlalte legi române în vigoare, ale Statutului.

AISR se adresează tuturor celor interesați de cercetarea, cunoașterea și înțelegerea autentică a istoriei, politicii, societății, culturii și artei Renașterii europene, cu predilecție a Renașterii italiene, epocă de transformare profundă și uriașă dezvoltare intelectuală. Scopul Asociației îl reprezintă promovarea și încurajarea cercetării, cunoașterii și înțelegerii autentice a istoriei politice, societății și culturii Renașterii europene.

 

Extrase din Statutul AISR: 

 

Art. 5 (1) – Asociația poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, și în alte localități sau județe din țară sau străinătate. Filialele vor avea un număr minim de 5 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației, conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) – Asociația poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 7 Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

a. realizarea, editarea și difuzarea de cărți, reviste și publicații online și tipărite, broșuri, cataloage, website-uri, precum și a altor materiale cu caracter informativ;   

b. organizarea de seminarii, conferințe, dezbateri publice, școli de vară, cursuri de pregătire în domeniile de specialitate ale Asociaţiei; 

c. acordarea de consultanță și consiliere persoanelor fizice și persoanelor juridice, în subiectele și domeniile Asociației; 

d. încurajarea persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a participa la dezvoltarea cunoștințelor privind epoca Renașterii; 

e. inițierea și dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice și instituțiile private interesate din țară și străinătate; 

f. organizarea a diferite activități de informare asupra epocii, istoriei și culturii Renașterii; 

g. dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației; 

h. acordarea de diplome, premii și distincții celor care se evidențiază și promovează scopul și obiectivul Asociației; 

i. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept și legislației în vigoare. 

Art. 8 Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice și/sau juridice din țară sau din străinătate care sprijină moral și/sau material Asociația, în urma depunerii unei adeziuni scrise în acest sens, adresate Consiliului Director sau Președintelui. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Art. 9 – Asociația este compusă din:

Membri fondatori, care au participat la constituirea Asociaţiei şi care au semnat Actul Constitutiv şi Statutul acesteia, dobândind ulterior constituirii calitatea de membru asociați;

Membri asociaţi, care au fost primiţi în Asociaţie ulterior datei constituirii acesteia. Orice persoană poate depune o cerere motivată adresată Consiliului Director – abilitat să se pronunțe asupra admiterii de noi membri – în vederea dobândirii calităţii de membru asociat, cerere însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului Asociaţiei. Calitatea de membru asociat este acordată de Consiliul Director, cu majoritate de voturi. Membrii asociaţi au drept de vot în cadrul Adunării Generale, cu condiţia de a fi la zi cu plata contribuţiilor datorate Asociaţiei. În caz de refuz al acceptării calității de membru, Consiliul Director nu este obligat să își motiveze decizia;

Membri de onoare, care au dobândit această calitate cu acordul Consiliului Director, în urma unor activități deosebite în domeniile de interes ale Asociației sau a unor contribuții semnificative în vederea îndeplinirii scopului declarat al Asociației. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală;

Personal angajat, conform legislației muncii în vigoare;

Voluntari-simpatizanți, care sprijină prin activitatea lor realizarea obiectivelor și a scopului asumate prin Statut.

Art. 11 – Calitatea de membru se pierde prin:

retragere, adresată în scris Consiliului Director sau Președintelui acestuia;

excludere, decisă de Consiliul Director (la propunerea a cel puțin doi membri ai acestuia), pentru nerespectarea prevederilor Statutului, pentru neplata cotizației trimestriale către Asociație sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației;

încetarea activității Asociației;

deces sau încetarea existenței persoanei juridice.

Art. 12 – Membrii Asociației au următoarele drepturi:

să participe la activitățile și manifestările organizate de Asociație;

să fie informați asupra acțiunilor întreprinse de Asociație și asupra rezultatelor acestor acțiuni;

să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale și, astfel, să ia parte la dezbaterea subiectelor de interes pentru domeniul sau buna desfășurare a activității Asociației;

membrii fondatori și membrii asociați participă cu drept de vot în Adunările Generale, în timp ce membrii de onoare pot participa și lua cuvântul în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației, fără a avea drept de vot;

să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și de control ale Asociației;

să colaboreze la publicațiile Asociației;

să consulte lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația și să beneficieze de toate condițiile puse la dispoziție de Asociație.

Art. 13 – Membrii Asociației au următoarele obligații:

să respecte prevederile Statutului, ale Actului Constitutiv și hotărârile organelor de conducere;

să sprijine îndeplinirea scopului și obiectivului Asociației, prin participarea la activitățile și acțiunile desfășurate;

să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;

să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;

să semnaleze în timp util Consiliului Director orice act sau fapt cu impact asupra Asociației;

să achite cotizația trimestrială stabilită de către Adunarea Generală.

Art. 15 (1) Resursele patrimoniale ale Asociației sunt:

sume provenite din cotizațiile membrilor, stabilite de către Adunarea Generală;

dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

dividendele societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de asociații sau de federații;

contribuții, donații, sponsorizări sau legate din partea persoanelor fizice, instituțiilor publice și private, altor asociații, fundații și societăți comerciale, care vor fi aprobate de către Consiliul Director;

activități de promovare, seminarii, conferințe, ateliere;

consultanță în domeniu efectuată de reprezentanții Asociației la cererea celor interesați, participarea la programe, studii finanțate de instituții publice, organizații internaționale, organizații de afaceri;

resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

venituri provenite din activitățile economice directe în domeniul prevăzut în scopul și obiectivele Asociației;

alte venituri prevăzute de lege.

(2) Cuantumul cotizației se stabilește trimestrial de către Adunarea Generală, în mod diferențiat, pentru membrii – persoane fizice și persoane juridice.

(3) Asociația efectuează cheltuieli pentru:

achiziționarea sau închirierea de mijloace fixe și consumabile necesare pentru desfășurarea activităților prevăzute în Statut;

procurarea de bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității Asociației și filialelor acestora;

achitarea unor publicații, procurarea de literatură și reviste de specialitate;

remunerarea personalului angajat permanent sau temporar al Asociației, respectiv a membrilor Consiliului Director;

colaborarea cu alte organizații cu scopuri similare din țară sau străinătate;

chirii și taxe;

acordarea de premii, diplome, distincții.

Art. 16 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Președintele și cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.

Art. 17 Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației.

Art. 18 Adunarea Generală se întrunește, în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea unor chestiuni care nu suportă amânare.

Art. 19 – Adunarea Generală este convocată la inițiativa Consiliului Director, a Președintelui sau a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării întrunirii, prin intermediul e-mailului sau prin înștiințare telefonică. În convocarea scrisă, se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

Art. 20 (1) – Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor Asociației. Hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la întrunire, cu excepția modificării Statutului, situație care presupune o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți.

(2) – Fiecare membru prezent la întrunirea Adunării Generale are dreptul la un singur vot. În caz de paritate, Președinte decide.

(3) – Au acces la Adunările Generale și participă la vot numai membrii care sunt la zi cu plata contribuţiilor la patrimoniul Asociaţiei.

(4) – Deliberările și hotărârile Adunării Generale sunt consemnate într-un registru special de către un secretar desemnat de către Consiliul Director, care întocmește un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează de către Președinte și de către secretarul de ședință.

(5) – Președinția Adunării Generale aparține Președintelui Asociației sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepreședinți, desemnat de către Președinte.

(6) – Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la întrunirea Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Art. 21 – Adunarea Generală are următoarele atribuții:

aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;

înființarea de filiale;

modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

dezbaterea și aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director;

stabilirea cotizației trimestriale;

dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau de Statut.

Art. 22 (1)Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociației şi este compus din 3 membri, propuși de către membrii fondatori și aleşi de Adunarea Generală, dintre membrii fondatori sau asociați ulterior constituirii Asociației.

(2) – Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani, iar componența acestuia este: preşedintele, vicepreşedinți. Mandatul acestora poate fi reînnnoit.

Art. 23 (1) – Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre întrunirile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele care intră în competența sa.

(2) – Președintele conduce Consiliul Director și reprezintă Asociația în relația cu terții.

Art. 25 Pe durata primului mandat, Consiliul Director al Asociaţiei este compus din următoarele persoane:

Moldoveanu Dragoș – în calitate de Președinte.

Simeria Călin-Alexandru – în calitate de Vicepreședinte.

Jitaru Andrei-Gabriel – în calitate de Vicepreședinte.

Art. 26 (1) Preşedintele Asociației este reprezentantul legal al Asociației, fiind  ales dintre membrii Consiliului Director.

(2) – Președintele coordonează activitățile curente ale Asociației între şedințele Consiliului Director. Întrunește și prezidează Consiliul Director, precum și lucrările Adunării Generale. Supraveghează modul de aplicare de către Consiliul Director și, în general, de către toți membrii Asociației, a hotărârilor Adunării Generale.

(3) – Președintele reprezintă Asociația în justiție, în relațiile cu terții și încheie acte juridice în numele și pe seama acesteia;

(4) – Pentru reprezentarea Asociaţiei în activităţile curente sau în caz de indisponibilitate, Preşedintele poate da mandat, unuia dintre vicepreședinți, să exercite atribuțiile acestuia, precizând în scris durata acestuia și limitele de competență.

Art. 27 (1) – Controlul financiar al activității Asociației este asigurat de un cenzor, dacă numărul membrilor este mai mare de 15, sau de o Comisie de cenzori, în cazul în care Asociația are peste 100 de membri, conform prevederilor legale. Acesta poate fi o persoană din afara Asociației.

(2) În situația în care numărul membrilor este mai mic de 15, unul dintre asociați poate exercita funcția de control, acesta neîndeplinind simultan funcția de membru al Consiliului Director, conform legii.

(3) Cenzorul/Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c. poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

(4) Constatările cenzorului/Comisiei de cenzori vor fi înregistrate într-un registru special.

 

Capitolul VII 

DIZOLVAREA ȘI DESTINAȚIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ASOCIAȚIEI

 

Art. 28 – Dizolvarea și lichidarea Asociației vor avea loc în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 29 – Patrimoniul rămas în urma lichidării Asociației poate fi transmis către o altă persoană juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice.